Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Wykonując obowiązek przewidziany w art. 13 i 14 RODO informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSAFT Barbara Zalewska z siedzibą w Legardzie 27B, 09-500 Gostynin,
NIP: 971-018-21-56.
 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem dla usług związanych z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych można się kontaktować w następujący sposób:
ü  przez e-mail: i.zalewski@labiserv.pl
ü  telefonicznie: 797 170 009 – w dni robocze, w godzinach: 10.00-16.00
ü  listownie na adres: INSAFT Barbara Zalewska – Laboratorium Elektryczne LABISERV, Legarda 27B, 09-500 Gostynin.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się dodatkowo kontaktować w następujący sposób:
ü  przez e-mail: b.zalewska@insaft.eu
ü  telefonicznie: 502 101 874 – w dni robocze, w godzinach: 10.00-16.00
ü  listownie na adres: INSAFT Barbara Zalewska, Legarda 27B, 09-500 Gostynin.
 
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
Formularz kontaktowy
Jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail lub list, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Zamówienie usługi lub towaru
Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem usługi lub towaru, przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.
Rozmowa telefoniczna
W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy, z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony cel jako Administratora, polegający na potrzebie rozwiązywania spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Zgoda
W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Pani/Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który określamy prosząc o wyrażenie przez Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy/realizacji zlecenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 
Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych                    z wykonaniem umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, to dane przetwarzamy w tym celu do zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie (art. 6 ust. 1 lit a).
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat po zrealizowaniu uzasadnionych interesów Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO), m. in w związku z:
- prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- działaniami marketingowymi,
- umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących obrót gospodarczy,
- realizacją innych celów związanych z działalnością gospodarczą,
- realizacją innych celów związanych z działalnością administratora.
Podstawą prawną przetwarzania przez INSAFT Barbara Zalewska danych osobowych drugiej Strony jest również:
- podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO,
- wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art.6 ust. 1 lit.c RODO, związanych między innymi z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości.
 
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie INSAFT Barbara Zalewska, w tym m.in., obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczącym usługi pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z INSAFT Barbara Zalewska i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Poza tym, jeśli wymaga tego realizacja celu, dla którego zostały pozyskane, mogą zostać udostępnione kontrahentom, klientom, innym podmiotom gospodarczym, urzędom i organom administracji publicznej, innym podmiotom i jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym.
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Wniesienie sprzeciwu będzie się wiązało z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i zostanie potraktowane jako rezygnacja z kontaktu z Administratorem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do INSAFT Barbara Zalewska wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego, w jaki sposób została przez Panią/Pana udzielona zgoda, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Copyright ©2016 Laboratorium Metrologiczne LABISERV, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage