ZAPRASZAMY do Laboratorium Elektrycznego LABISERV

 Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych

           Laboratorium wykonuje usługi metrologiczne  w zakresie  wzorcowania  mierników   elektrycznych  używanych
w elektroenergetyce, instalatorstwie elektrycznym, budownictwie, laboratoriach przemysłowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolno-dydaktycznych i innych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest okresowa certyfikacja aparatury stosowanej do badań, szczególnie mierników do pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych.
Wzorcowanie przyrządu pomiarowego – to zbiór operacji ustalających relacje między wskazaniami badanego przyrządu pomiarowego a wartościami wielkości odtwarzanych przez wzorzec (np. kalibrator, rezystor wzorcowy lub inny specjalny przetwornik czy układ pomiarowy). Wzorcowanie wiąże się także z oszacowaniem tzw. niepewności pomiaru, przy określonym poziomie ufności.
Celem wzorcowania mierników jest określenie ich kondycji metrologicznej, stwierdzającej ich przydatność do wykonywania pomiarów.
Podstawą do zlecenia okresowej kontroli/wzorcowania przyrządów służących do wykonywania pomiarów są normy, będące zbiorem uznanych zasad wiedzy technicznej. Niezgodność z ich postanowieniami może być czynnikiem obciążającym w razie wypadku z ludźmi, strat materialnych, skażenia środowiska lub innych niekorzystnych następstw, które da się z tym brakiem zgodności powiązać.
W normie PN-E 04700:1998/Az1:2000 w punkcie 3.2.5. znajduje się następujący zapis: „Przyrządy pomiarowe stosowane
w badaniach powinny mieć świadectwa potwierdzające ich sprawność techniczną”.
Generalnie przyjmuje się, że dany przyrząd powinien być wzorcowany nie rzadziej niż raz do roku, przy czym przyrządy przenośne, narażone na wstrząsy, z regulatorami mechanicznymi lub elektrycznymi i intensywnie eksploatowane powinny być wzorcowane częściej.
Wynik wzorcowania jest poświadczany świadectwem wzorcowania, czyli dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu, odniesionych do wzorca państwowego,
z określeniem niepewności pomiaru.
Copyright ©2016 Laboratorium Metrologiczne LABISERV, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage